torsdag 24 maj 2012

Skolinspektionen lyfter skolpolitikernas ansvar

En fluga gör ingen sommar och ett nytt ord i lagen gör ingen skillnad om ingen bryr sig om att följa upp om den följs.

Visst kan man kritisera Skolinspektionens granskning för att bara titta övergripande på skolmatsfrågan, men samtidigt är granskningen ett abrupt uppvaknande för många skolpolitiker.

Uppgiften att planera, genomföra och dokumentera skolmåltidernas kvalitet kan delegeras till en enskild tjänsteman, exempelvis en kostchef, men ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet ligger alltid hos huvudmannen.
Skolinspektionen riktar kritik mot att huvudmännen i många fall inte efterfrågar dokumentation av att det som serveras i skolan verkligen är näringsriktigt. Man pekar med hela handen på politikerna i ansvariga kommunala nämnder och friskolornas bolagsstyrelser när man anser att ”Huvudmännen måste ta ett tydligare ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa att de skolmåltider som erbjuds är näringsriktiga.”
Det finns idag flera bra verktyg för arbetet med näringsriktig skolmat, exempelvis Livsmedelsverkets råd Bra mat i skolan, flertalet näringsberäkningsprogram och det webbaserade verktyget SkolmatSverige. Det är hög tid att det systematiska kvalitetsarbetet kring skolmåltiderna (som redan bedrivs av många kostchefer) även lyfts upp på skolpolitikernas bord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar